Archive for ‘Vatten’

oktober 24, 2011

Köp aldrig vatten på flaska

av Micael Grenholm

Ett väldigt enkelt sätt att minska sin miljöpåverkan samtidigt som man får mer pengar över till att ge till fattigdomsbekämpning är att aldrig köpa vatten på flaska (eller på burk). Det första klippet nedan ger lite kortfattad info om problemen vatten på flaska ställer till med, den andra är lite mer djupgående.

Annonser
oktober 23, 2011

Utrota törsten!

av Micael Grenholm

Från Water Aid:

Idag pågår en tyst men fasansfull kris världen över. I skuggan av, och mitt i, pågående katastrofer och konflikter så skördar bristande tillgång till rent vatten och sanitet tusentals liv varje dag.

Rent vatten är en förutsättning för liv, men nära en miljard människor saknar tillgång till denna livsnödvändighet. Detta, och brist på goda sanitära förhållanden, resulterar i att över två miljoner människor dör av vattenburna sjukdomar varje år. Bristen på rent vatten och sanitet nära människors bostäder påverkar också människors tid, försörjningsmöjligheter och livskvalitet.

Två och en halv miljarder människor saknar en toalett att gå till vid behov – mer än var fjärde invånare på jorden. Att inte kunna besöka en toalett under trygga former är inte bara en allvarlig hälsofara, det är dessutom förödmjukande och integritetskränkande. Särskilt för kvinnor och flickor är avsaknad på toaletter ett allvarligt problem. I fattiga länder där latriner saknas tvingas ofta kvinnor vänta med toalettbehov till kvällen när mörkret hjälper till att ge avskildhet. Ändå händer det att kvinnor utsätts för övergrepp just när de är ute för att uträtta sina behov. Att toaletter saknas på skolan är på många platser en anledning till att flickor avbryter sin skolgång om inte förr så när de börjat menstruera.

Avföring på avvägar är ett stort hälsoproblem i fattiga länder. När latriner saknas hamnar avföringen i naturen på landsbygden eller i rännstenen eller avloppsdiken i storstädernas slumområden. Dricksvatten och mat förorenas av flugor och regnvatten leder avföringen till brunnar och andra vattentäkter. Mänsklig avföring är livsfarlig. Den innehåller mängder med skadliga bakterier, virus och parasiter. Resultatet är förödande. Varje dag dör 4000 barn i diarré som orsakas av smutsigt vatten och bristande sanitet. Upprepade diarréer är den näst vanligaste dödsorsaken bland små barn i fattiga länder.

För att få full effekt av rent vatten och sanitet behöver samhällen också ha kunskap om sambanden mellan sjukdomar och bristande hygien.Vi arbetar därför även med att öka människors kunskaper i detta område. Utbildning i hygien fokuserar bl.a. på frågor såsom personlig hygien – den enkla handlingen att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska diarrésjukdomar med en tredjedel. Den mest uppenbara fördelen med att få tillgång till rent vatten och sanitet är att man snabbt kan se en drastisk minskning av sjukdomar och ohälsa. Den ekonomiska situationen för fattiga familjer förbättras även då bättre hälsa gör det möjligt att lägga tid på arbete och utbildning.

Kolkani, Mali. En av Water Aids partnerorganisationer har tillsammans med den lokala föreningen för funktionshindrade tagit fram en enkel kärra som kan göra det möjligt för medlemmarna att kunna hämta vatten.

Kolkani, Mali. En av Water Aids partnerorganisationer har tillsammans med den lokala föreningen för funktionshindrade tagit fram en enkel kärra som kan göra det möjligt för medlemmarna att kunna hämta vatten.

Ett problem som drabbar kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade hårdast
I de flesta länder är konsekvenserna av bristen på rent vatten och sanitet hårdast för kvinnor, barn, äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Hur tillgången ser ut har betydelse för kvinnors tid, hälsa, utbildning och familjerelationer. Barn som saknar rent vatten och sanitet är ofta utsatta för sjukdom vilket bl.a. drabbar deras skolgång. I många av de länder där WaterAid arbetar är medellivslängden skrämmande låg. För de äldre i samhället innebär en bristande tillgång ökande problem eftersom de med stigande ålder blir mer sårbara för sjukdomar som förknippas med dålig hygien och sanitet, och de kan ha svårare att hämta vatten eller sitta på huk i en latrin.

Kampen för att få tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är ännu större för dem som tampas med fysiska funktionshinder och sjukdom. Att hämta vatten eller uträtta sina behov på toaletten är mycket svårare och ofta omöjligt, för dem i rullstol, med nedsatt syn, eller de som är svaga, sjuka eller gamla. Rent vatten, sanitet och utbildning i hygien är avgörande för att skydda och vårda personer som lever med hiv och andra kroniska sjukdomar. De är ofta mer utsatta för diarré och behöver mycket tjänligt dricksvatten för att deras läkemedelsbehandling skall vara effektiv.

Det finns många anledningar till varför människor saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Det kan till exempel handla om att du bor i en del av landet eller staden som inte prioriteras av myndigheterna, att du tillhör en marginaliserad grupp av människor (såsom bl.a. barn, handikappade eller äldre), eller att du helt enkelt är fattig och inte har råd att köpa vatten eller bygga en toalett.

I städers slumområden handlar den bristande tillgången ofta om att människor varken äger marken eller husen de bor i. Det går dock att hitta långsiktigt hållbara lösningar även i dessa områden. WaterAid arbetar bland annat för att påverkar vattenbolag att ta fram speciella villkor för de allra fattigaste, med subventionerade avgifter, eller genom att hitta kollektiva lösningar i form av gemensamma toaletter och vattenposter. Det har även hänt att WaterAid agerar garant och på så vis fått ett vattenbolag att ansluta ett område till stadens offentliga vattensystem.