Archive for ‘Köttkonsumtion’

augusti 18, 2011

”Minska svälten – inför köttskatt!”

av Micael Grenholm

Ovanstående argumenterar Jonas Paulsson för i en insändare i Dagen idag:

När miljoner svälter på Afrikas horn och världen i vintras hade en global matkris som orsakade revolutioner i land efter land, så är det helt orimligt att Sverige använder 80 procent av åkermarken för att producera foder till djuren. En köttskatt motverkar effektivt detta problem genom att den höjer priset på animalier och styr över konsumtionen till vegetabilier, vilket är i linje med FN:s rekommendationer.

Regeringen bör samordna bistånds- och jordbrukspolitiken i syfte att bekämpa hungern i världen. Sveriges skenande konsumtion av animalier leder till stora utsläpp av växthusgaser, ökade jordbrukssubventioner och högre matpriser i världen. Detta är förödande för världens fattiga och strider flagrant mot den av regeringen fastslagna principen om att alla politikområden ska verka för en rättvis och hållbar global utveckling.

För att rädda världen från hunger och de värsta effekterna av den globala uppvärmningen förespråkar FN:s miljöprogram en omläggning av matvanorna i riktning mot en vegetarisk diet. Det är bråttom. Massor med människor dör just nu i södra Somalia och sedan tio år tillbaka ökar antalet hungriga i världen enligt FN.

En köttskatt gör så att växthusgasutsläppen från köttproduktionen sjunker. Därmed minskas risken för svält på grund av torka. En köttskatt verkar också emot EU:s kolossalt stora jordbrukssubventioner som slår ut matproduktionen i Afrika på ett katastrofalt sätt. Dessutom minskar en köttskatt efterfrågan på jordbruksmark till djurfoder och därmed dämpas den snabba ökningen av de globala matpriserna.

Växthusgaserna gör det svårare att odla mat i Afrika eftersom skördar förstörs av torka och andra destruktiva väderfenomen. Växthusgasutsläppen från den svenska matkonsumtionen, inte att förväxla med de små direkta lokala utsläpp som sker vid själva matproduktionen, står för 25 procent av de växthusgaser som Sverige totalt orsakar enligt Naturvårdverket. Enligt FN står djurhållningen för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

De gigantiska jordbruks-subventionerna från EU styr matproduktionen till Europa och gör det mycket olönsamt med investeringar i Afrika, som mest av alla kontinenter behöver kapital för att modernisera sitt jordbruk. Följden blir att Afrika görs beroende av att importera mat som producerats i Europa med hjälp av ett årligt jordbruksstöd på 500 miljarder kronor. Då merparten av EU:s jordbruksmark används till foderodling leder en minskad produktion av kött, på grund av en eventuell köttskatt, till att den totala jordbruksproduktionen sjunker och då sjunker även storleken på EU:s jordbrukssubventioner.

Den snabbt ökande köttkonsumtionen blåser upp efterfrågan globalt på jordbruksmark vilket gör maten dyrare. Detta förhindrar distributionen av mat till de allra fattigaste eftersom de inte har råd att betala. Enligt FN upptar produktionen av animalier två tredjedelar av världens jordbruksmark och en tredjedel av jordens isfria jordyta. Då fattiga människor spenderar huvuddelen av sina pengar på jordbruksprodukter leder stigande matpriser till att fler inte har råd att äta sig mätta.

Jordbrukspolitiken bör samordnas med biståndspolitiken. För att i långa loppet kraftfullt bekämpa den globala hungern krävs att den svenska regeringen, följer den danska regeringens exempel, och inför en köttskatt i syfte att vrida matvanorna i riktning mot en vegetarisk diet.

Jonas Paulsson

Annonser
april 24, 2011

Mer jordsbruksforskning, mer jordbruksbistånd, mindre köttkonsumtion

av Micael Grenholm

Ovanstående är de tre viktigaste faktorerna för att lösa den nuvarande och den framtida hungern enligt flera lantbruksforskare som skrivit en debattartikel i UNT.

Det finns tre sätt att få mer mat på borden i framtiden: 1) ökad skörd per ytenhet, 2) minskade förluster i livsmedelskedjan, och 3) förändrad konsumtion främst i den rika världen. Alla tre sätten måste utnyttjas.

I diskussioner om ökad produktion framhålls ofta genteknikens potential. Men för till exempel Afrikas del ligger dock den största potentialen kortsiktigt i bättre tillgång på gödselmedel, bättre vattenhushållning och bevattning, och ett bättre vägnät.

En möjlighet att få maten att räcka till fler är att minska svinnet i livsmedelskedjan. Det globala svinnet från åker till bord har angetts vara hela 20–30 procent.

Således är det mycket mat som går till spillo, som skulle kunna bidra till att föda fler. I vår rika del av världen står animalier för en stor del av människors näringsintag. Det äts här avsevärt mer kött än vad som är motiverat. Detta är problematiskt då det behövs avsevärt större yta för att producera tillräckligt med mat om det görs via animalier än om det görs via vegetabilier.

Läs hela artikeln här.